AKTUALITY
IVS
IVS

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

PODPORA OSOB SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH NA TRHU PRÁCE

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00180
Výše finanční podpory: 2 823 114,60 Kč
Doba realizace: 15.3.2013 – 14.3.2015
Poskytovatel: MPSV
Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost


Popis projektu
Projekt reaguje na rostoucí nezaměstnanost cílové skupiny (CS) v Jihočeském kraji, zejména v regionu Tábor. Je zaměřen na zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti CS, kterou tvoří osoby starších 50 let, které jsou sociálně vyloučeny nebo ohroženy sociálním vyloučením.
Projekt svým obsahem a strukturou přispěje CS k rozvoji vlastních kompetencí a motivace k získání odborného vzdělání, a tím k lepší možnosti zapojení na trhu práce. Jedná se o propojení motivačního, vzdělávacího a poradenského programu. Součástí projektu jsou i doprovodná opatření tj. proplácení jízdného, poplatek za lékařské potvrzení. Přínosem je začlenění CS na trh práce vedoucí k pocitu ke zvýšení kupní síly, úspoře v sociálním systému, zvýšení vzdělanosti, prevenci sociálně patologických jevů.

Klíčové aktivity
01 Oslovení a výběr účastníků
02 Individuální podpora a poradenství
03 Motivační kurz
04 Bilanční diagnostika a ergodiagnostika
05 Rekvalifikační kurzy
06 Monitoring trhu práce
07 Uplatnění na trhu práce
08 Doprovodná opatření

Cílová skupina
CS tvoří osoby starších 50 let, které jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny nejen věkem, ale musí překonávat další překážky – nevhodná nebo nízká kvalifikace, dlouhodobá nezaměstnanost, opakovaná nezaměstnanost během krátké doby, pocit ohrožení propuštění ve stávající práci z důvodu restrukturalizace organizace, špatná dopravní obslužnost.
CS bude z okresu Tábor, kde je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v kraji.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob starších 50 let ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, prostřednictvím komplexního programu motivace a aktivizace k následujícím cílům:
– odstraňování překážek při vstupu na trh práce
– zvýšení motivace k uplatnění se na trhu práce prostřednictvím přímé podpory
– získání nových vědomostí, dovedností, praxe v nově vytvořených a zprostředkovaných pracovních místech
– zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti osob z CS
– úspěšné nalezení a udržení si zaměstnání, zlepšení sociální situace osob z CS
– podpora zaměstnavatelů při vytvoření pracovních míst.

Výstupy
Počet nově vytvořených pracovních míst: 9 – z toho 6 u žadatele a 3 zprostředkovaná u dalšího zaměstnavatele
Počet podpořených osob: 12
Počet podpořených organizací: 1 – příjemce projektu
Počet úspěšných absolventů: 12 – účastníci, kteří úspěšně zakončí rekvalifikaci zkouškou, někteří absolvují více kurzů

Kontakt
Bc. Ivana Kotková, tel.: 381 407 423, e-mail: kotkova@copsu.cz
Mgr. Jitka Podhorská, tel.: 381 407 422, e-mail: podhorska@copsu.cz
Ing. Lucie Wiererová, tel.: 381 407 423, e-mail: wiererova@copsu.cz

zpět na projekt