AKTUALITY
IVS
IVS

Logo OPZ barevné

CESTA ZA PRACÍ

 

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002363
Výše finanční podpory: 5 208 085,00 Kč
Doba realizace: 1.10.2016 – 30.9.2018
Poskytovatel: MPSV
Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Operační program: Zaměstnanost

Popis projektu
Cílem projektu je prostřednictvím uceleného systému vzdělávacích a poradenských služeb zvýšit míru zaměstnanosti osob z CS, kterou tvoří osoby v evidenci ÚP déle než 5 měsíců a zároveň překonávají další překážky. Podpora CS tvoří motivační kurz vč. finanční gramotnosti, poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání. Součástí projektu jsou i doprovodná opatření tj. proplácení jízdného, poplatek za lékařské potvrzení. Přínosem je začlenění CS na trh práce vedoucí k pocitu ke zvýšení kupní síly, úspoře v sociálním systému, zvýšení vzdělanosti, prevenci sociálně patologických jevů. Do projektu se zapojí alespoň 50 osob a na TP uplatníme 11 osob se mzdovým příspěvkem a ostatním pomůžeme při hledání vhodného zaměstnání.

Klíčové aktivity
KA 1 – Oslovení a výběr účastníků
KA 2 – Individuální poradenství a monitoring trhu práce
KA 3 – Základní program
KA 4 – Bilanční diagnostika a ergodiagnostika
KA 5 – Rekvalifikační kurzy
KA 6 – Uplatnění na trhu práce
KA 7 – Doprovodná opatření
KA 8 – Řízení projektu

Cílová skupina
Projekt reaguje na osoby v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, které vzhledem k určitému druhu handicapu mají značné problémy se získáním a udržením zaměstnání. Cílovou skupinu (CS) projektu budou tvořit osoby žijící převážně v okresu Tábor a jeho blízkém okolí. Každý ze zájemců o projekt musí splňovat alespoň jednu z dalších překážek (nízká nebo nevhodná kvalifikace, zdravotní postižení nebo omezení, věk 50 +, obtížná dopravní obslužnost).

Cíle projektu
Cílem projektu je na základě individuálních programů vytvořit ucelený systém pro získání základních sociálních, profesních a společenských znalostí a dovedností, který by napomohl CS co v nejkratší době zapojit se do plánování a rozvoje vlastních kompetencí a motivace k uplatnění na trhu práce (TP), osvojení si finanční gramotnosti v době, kdy je snížen příjem rodinného rozpočtu, předcházení zadluženosti a osobní nezávislosti na sociálním systému státu.
Konkrétně se jedná o následující cíle:
– snižování a odstraňování překážek při vstupu na TP
– zvýšení motivace k dlouhodobému uplatnění se na TP
– získání nových vědomostí a dovedností potřebných pro umístění na pracovní místo (PM)
– zvýšení orientace v požadavcích TP včetně rozvoje klíčových kompetencí ovlivňujících dobré
uplatnění CS na TP – finanční gramotnost, základy práce s PC
– získání ztracených návyků účastníků projektu
– zvýšení nebo změna kvalifikace účastníků projektu
– úspěšné nalezení a udržení si zaměstnání, získání potřebné praxe a pracovních návyků
– zlepšení sociální situace osob, zvýšení konkurenceschopnosti CS

Výstupy
Počet obsazených pracovních míst: 11 – účastníci, kterým bude zprostředkováno zaměstnání se mzdovým příspěvkem
Počet podpořených osob: min. 50
Počet podpořených organizací: 1 – příjemce projektu
Počet úspěšných absolventů: 35 – účastníci, kteří úspěšně zakončí rekvalifikaci zkouškou, někteří absolvují více kurzů

Kontakt
Bc. Ivana Kotková, tel.: 381 407 421, e-mail: kotkova@copsu.cz
Mgr. Jitka Podhorská, tel.: 381 407 422, e-mail: podhorska@copsu.cz
Ing. Lucie Wiererová, tel.: 381 407 423, e-mail: wiererova@copsu.cz

zpět na projekt