AKTUALITY
IVS
IVS

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

DO PRÁCE S NOVOU KVALIFIKACÍ

Reg.číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00266
Výše finanční podpory : 4.649.454,-
Doba realizace: 1.2.2013 – 31.1.2015
Poskytovatel: MPSV
Prioritní osa: Aktivní politika trhu práce (Konvergence)
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Popis projektu
Předložení projektu reaguje na statisticky rostoucí nezaměstnanost cílové skupiny v Jihočeském kraji, zejména v regionu sídla žadatele (okres Tábor), jak vyplývá z přiložené analýzy. V současné době v kraji není příliš zařízení a služeb, které by cílové skupině komplexně pomáhaly
překlenout tzv. kritické období, především ztrátu motivace, a pomohly jim najít své místo ve společnosti a na trhu práce.
Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti cílové skupiny osob evidovaných na úřadech práce déle než 5 měsíců, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, nabídkou komplexní podpory k návratu na trh práce. Do projektu bude zapojeno 70 osob.
Projekt svým obsahem a strukturou jednotlivých vzdělávacích aktivit přispěje klientům z řad CS k rozvoji vlastních kompetencí a motivace k získání odborného vzdělání, a tím k lepší možnosti zapojení na trhu práce. Jedná se o propojení motivačního, vzdělávacího a poradenského programu, kde hlavními nástroji a aktivitami jsou: motivační kurz a monitoring trhu práce, bilanční a ergodiagnostika, individuální podpora a poradenství, rekvalifikace, tvorba nových pracovních míst, umístění na volná pracovní místa. U některých účastníků předpokládáme následné sebezaměstnání – OSVČ. Součástí projektu jsou i doprovodná opatření – poskytnutí finančního příspěvku CS na výdaje spojené s účastí na aktivitách (příspěvek na dopravu, příspěvek spojený s péčí o závislou osobu, příspěvek na lékařské potvrzení pro absolvování rekvalifikace).
Přínosem je začlenění CS na trh práce vedoucí k pocitu větší sounáležitosti s ostatními, zvýšení kupní síly, úspora v sociálním systému,
zvýšení vzdělanosti, prevence sociálně patologických jevů. Členové realizačního týmu z řad pracovníků žadatele mají dlouholeté zkušenosti s řízením již realizovaných projektů zaměřených na CS, dále spoluprací s ÚP jako realizátoři rekvalifikací. Klíčové aktivity bude částečně zajišťovat žadatel projektu a částečně budou realizovány formou nákupu služeb.

Klíčové aktivity
01 Oslovení a výběr účastníků
02 Motivační kurz a monitoring trhu práce
03 Bilanční diagnostika a ergodiagnostika
04 Individuální podpora a poradenství
05 Rekvalifikační kurzy
06 Uplatnění na trhu práce
07 Doprovodná opatření

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Jihočeském kraji déle než 5 měsíců. Z projektu nejsou vyloučeny při splnění výše uvedených podmínek ani osoby se zdravotním postižením, osoby starší 50 let věku, ženy vracející se po rodičovské dovolené na trh
práce. Zapojení CS do projektu bude probíhat ve spolupráci s ÚP Jihočeského kraje, zejména v okresu Tábor, kde je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v kraji (viz Analýza). Pracovníci ÚP vytipují a pozvou CS na úvodní informační setkání, které bude probíhat v prostorech ÚP. Účastníci setkání se dozví o výhodách projektu (proč se zúčastnit) a co po absolvování získají. Cílem setkání je podpis dohody o vstupu do projektu s účastníkem (KA 1). Výběr účastníků proběhne ve čtyřech bězích (viz harmonogram). Kritérii výběru do projektu bude ochota zapojit se do co nejvíce aktivit, délka evidence na ÚP a ochota nastoupit na pracovní místo. Do projektu bude zapojeného celkem 70 klientů.
Motivačního kurzu se zúčastní 70 klientů CS. Všem účastníkům bude vypracován individuální plán a bude jim poskytována po celou dobu účasti individuální podpora a poradenství odborným poradcem (KA 4). Bilanční diagnostiku absolvuje 15 účastníků a ergodiagnostiku také 15 účastníků. KA 5 – rekvalifikační kurzy budou klienti absolvovat na základě vlastního výběru nebo dle výsledků diagnostiky. Předpokládaný počet zapojených klientů do rekvalifikací je 54, z toho úspěšných absolventů je 45. V rámci KA 6 předpokládáme uplatnění 14 osob na trhu práce, vytvořením dvou
nových pracovních míst u žadatele, zprostředkování 10 volných míst a u dvou osob sebezaměstnání – žádost o vydání živnostenského listu. Během celého projektu bude všem účastníkům za splněných podmínek poskytována doprovodná opatření (KA 7) formou příspěvků na dopravu, příspěvku
spojeného s péčí o závislou osobu a příspěvku na lékařské potvrzení. Účastí ve výše uvedených aktivitách se zlepší postavení cílové skupiny na trhu práce v řešených oblastech pomoci.

Cíle projektu
Hlavního cíle zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce bude dosaženo prostřednictvím komplexního programu k motivaci a aktivizaci osob cílové skupiny k následujícím cílům:
– odstraňování překážek při vstupu na trh práce
– správné nasměrování účastníků projektu
– zvýšení motivace k uplatnění se na trhu práce prostřednictvím přímé podpory
– diagnostikování vybraných osob z CS
– získání nových vědomostí a dovedností účastníků projektu
– zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti osob z CS
– úspěšné nalezení a udržení si zaměstnání
– získání pracovních návyků a praxe v nově vytvořených a zprostředkovaných pracovních místech
– zlepšení sociální situace osob z cílové skupiny
– podpora zaměstnavatelů při vytvoření pracovních míst.

Výstupy
Počet nově vytvořených pracovních míst – celkem: 4
Počet podpořených osob – celkem: 70
Počet úspěšných absolventů kurzů – celkem: 45

Kontakt
Ing. Zdeňka Marešová, tel.: 381 407 421, e-mail: maresova@copsu.cz
Mgr. Jitka Podhorská, tel.: 381 407 422, e-mail: podhorska@copsu.cz
Ing. Lucie Wiererová, tel.: 381 407 423, e-mail: wiererova@copsu.cz

zpět na projekt