AKTUALITY
IVS
IVS

Logo OPZ barevné

ZKUSTE TO JINAK

 

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003122
Výše finanční podpory: 4 714 837,50 Kč
Doba realizace: 1.1.2017 – 31.12.2018
Poskytovatel: MPSV
Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Operační program: Zaměstnanost

Popis projektu
Cílem je prostřednictvím uceleného systému vzdělávacích a poradenských služeb zvýšit podporu
rovných příležitostí žen ohrožených na trhu práce (CS) a vytvořit podmínky pro sladění pracovního a
rodinného života. Komplexnost programu tvoří motivační kurz vč. finanční gramotnosti, odborné
poradenství, vzdělávací aktivity, zprostředkování zaměstnání. Do projektu se zapojí min. 40 žen a na
TP se uplatní alespoň 8 žen (se mzdovým příspěvkem) a dalším se pomůže při hledání vhodného
zaměstnání.

Klíčové aktivity
KA 1 – Oslovení a výběr
KA 2 – Základní program
KA 3 – Individuální a kariérové poradenství
KA 4 – Bilanční diagnostika a ergodiagnostika
KA 5 – Psychologické poradenství
KA 6 – Rekvalifikační a vzdělávací kurzy
KA 7 – Monitoring trhu práce
KA 8 – Uplatnění na trhu práce
KA 9 – Přímá podpora cílové skupiny

Cílová skupina
Ženy ohrožené na trhu práce.

Cíle projektu
Projekt svým zaměřením reaguje na podporu rovných příležitostí žen na trhu práce a vytvoření podmínek pro sladění pracovního a rodinného života.
Při stanovování potřeb a rozsahu projektových aktivit se žadatel zaměřil na cílovou skupinu (CS) – ženy ohrožené na trhu práce žijící převážně v okresu Tábor a dalších přilehlých okresech.

Výstupy
Počet podpořených osob: min. 32
Počet obsazených pracovních míst: 8 – účastníci, kterým bude zprostředkováno zaměstnání se mzdovým příspěvkem a ostatním pomůžeme k nalezení zaměstnání i bez mzdového příspěvku s ohledem na individuální potřeby osob CS
Počet úspěšných absolventů: 25 – účastníci, kteří úspěšně zakončí rekvalifikaci zkouškou, někteří absolvují více kurzů.

Kontakt
Bc. Ivana Kotková, tel.: 381 407 421, e-mail: kotkova@copsu.cz
Mgr. Jitka Podhorská, tel.: 381 407 422, e-mail: podhorska@copsu.cz
Ing. Lucie Wiererová, tel.: 381 407 423, e-mail: wiererova@copsu.cz

zpět na projekt